Kallelse till föreningsstämma 2023

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vasatorget kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Måndagen den 29 maj, kl. 18.00
Plats: Styrelserummet, Timmermansgatan 7, plan 0
Anmälan: Senast den 22 maj till till styrelsens e-post. Klicka här för att skicka mejl.

Efter stämman bjuds alla närvarande på enklare förtäring.
Rösträtt på stämman utövas enligt stadgarna §17 och §18. Dessa innebär bland annat att medlems make, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara ombud, under förutsättning att skriftlig och daterad fullmakt uppvisas.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av antal ledamöter och suppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 19. Avslutande

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!